ALGEMENE VOORWAARDEN SPICK.BE BVBA

 

ARTIKEL 1: TOEPASELIJKHEID

Alle commerciële transacties tussen SPICK.BE BVBA en de Medecontractant worden
alleen beheerst door deze algemene voorwaarden. De bestelling door de Medecontractant
impliceert de aanvaarding van onderhavige voorwaarden. Onder Medecontractant wordt
ook verstaan: iedereen die in naam en/of voor rekening van de Medecontractant een
beroep doet op SPICK.BE BVBA.

 

ARTIKEL 2: AANBIEDINGEN

Elke prijsaanbieding geschiedt vrijblijvend. Ze is slechts geldig gedurende 30 dagen
vanaf haar mededeling aan de Medecontractant. Alle offertes van SPICK.BE BVBA kunnen
op elk ogenblik worden teruggetrokken door SPICK.BE BVBA. SPICK.BE BVBA heeft het
recht om (een deel van) werken in onder-aanneming te geven.

 

ARTIKEL 3: OPDRACHT/OVEREENKOMSTEN

SPICK.BE BVBA kan steeds, ook lopende de overeenkomst, een voorschot of een
bankgarantie vragen. Prijzen voor één transactie gelden niet voor andere. Alle
werken/leveringen die niet expliciet werden voorzien in de offerte, worden geacht
meerkosten te zijn op vraag van de Medecontractant, en worden als dusdanig
aangerekend. Vooropgestelde hoeveelheden zijn steeds indicatief. Alle werkuren worden
gefactureerd, met inbegrip van eventueel oponthoud. Alle prijzen zijn geldig op
werkdagen tussen 08.00 uur en 18.00 uur. Op zaterdag, zondag en feestdagen, buiten
de kantooruren, en indien werknemer(s) op 1 dag meer dan 8 werkuren presteren,
gelden hogere prijzen. Bij valutaschommelingen, verhogingen van materiaal-en
grondstofprijzen, verwerkingsprijzen, lonen, sociale lasten, van overheidswege opgelegde
kosten, heffingen en belastingen, transportkosten, in-en uitvoerrechten, of
verzekeringspremies, optredende tussen de orderbevestiging en de definitieve
oplevering, kan SPICK.BE BVBA de overeengekomen prijs evenredig verhogen.
Bij een door de Medecontractant opgesteld plan, blijft de verantwoordelijkheid beperkt
tot de strikte uitvoering van dit plan. SPICK.BE BVBA is gerechtigd, op kosten van de
Medecontractant, aanvullende werken uit te voeren waarvan de noodzakelijkheid blijkt.

 

ARTIKEL 4: ANNULERING/ONTBINDING EN OPSCHORTING

Bij annulering door de Medecontractant is de Medecontractant gehouden tot een
forfaitaire schadevergoeding van 35% van het totale factuurbedrag als vergoeding voor
onkosten en winstderving onder voorbehoud van bewijs van grotere schade. In geval het
vertrouwen in de kredietwaardigheid verandert, kan SPICK.BE BVBA één of meerdere
overeenkomsten met de Medecontractant, onverminderd recht op schadevergoeding:
(1) hetzij ontbonden verklaren, (2) hetzij opschorten totdat de Medecontractant
afdoende zekerheden biedt voor zijn betaling.

 

ARTIKEL 5: BETALINGSVOORWAARDEN EN KLACHTEN

Klachten met betrekking tot de facturen moeten binnen 8 dagen na factuurdatum worden
ingediend, bij aangetekende brief. Het bestaan van een klacht met betrekking tot
facturen ontheft de Medecontractant niet van zijn verplichtingen de facturen te betalen
binnen de overeengekomen termijn. Alle facturen zijn contant betaalbaar. Er wordt geen
korting toegestaan voor contante betalingen. Ingeval van niet of onvolledige betaling op
de vervaldag van de factuur, is de Medecontractant gehouden tot: (1) een rentevoet van
15 %, die jaarlijks wordt gekapitaliseerd, (2) een forfaitaire schadevergoeding van 12 %
van het factuurbedrag met een minimum van 250 euro; onverminderd SPICK.BE BVBA
recht om hogere schade te bewijzen, worden alle andere facturen op de Medecontractant
onmiddellijk opeisbaar en heeft SPICK.BE BVBA het recht materiaal terug te halen, de
uitvoering van de desbetreffende en/of andere overeenkomst met de Medecontractant te
schorsen en/of te ontbinden. Dit alles zonder voorafgaande ingebrekestelling of
rechterlijke tussenkomst.

 

ARTIKEL 6: UITVOERTERMIJN

De termijnen van uitvoering zijn een middelenverbintenis en niet essentieel. SPICK.BE
BVBA heeft het recht de overeenkomst in verschillende delen uit te voeren. Dit kan nooit
aanleiding geven tot verbreking van het contract of schadevergoeding. Wijzigingen in de
overeenkomst hebben tot gevolg dat de vooropgestelde termijnen vervallen. Termijnen
lopen ten vroegste zodra SPICK.BE BVBA in het bezit is van alle gegevens nodig voor de
uitvoering van de opdracht, en/of na ontvangst van het voorschot of de eerste betaling.
Onguur weer, ziekte, defect aan machines, niet tijdige levering van de grondstoffen
zullen gelden als gevallen van overmacht.

 

ARTIKEL 7: AANSPRAKELIJKHEID

SPICK.BE BVBA is in geen enkel geval aansprakelijk voor: (1) indirecte schade, (2)
schade die de eventuele dekking van een verzekeringspolis of in afwezigheid daarvan,
het factuurbedrag overstijgt, (3) schade tijdens het vervoer, (4) schade ingevolge
gebrekkige informatie, en/of het niet-naleven door de Medecontractant van wettelijke of
andere verplichtingen. De Medecontractant zal SPICK.BE BVBA volledig vrijwaren tegen
alle vorderingen en procedures voortvloeiend uit enig handelen of nalaten van de
Medecontractant.

 

ARTIKEL 8: LEVERINGSVOORWAARDEN

De Medecontractant draagt de verantwoordelijkheid om alle nuttige informatie tijdig over
te maken aan SPICK.BE BVBA, de werkplaatsen steeds vrij te houden, zodat SPICK.BE
BVBA een container/werfkeet kan plaatsen, de veiligheid op de werf te garanderen,
SPICK.BE BVBA op de hoogte te brengen van mogelijke voorwaarden waaraan de
dienstenprestaties/materiaal dient te voldoen, SPICK.BE BVBA op de hoogte te brengen
van mogelijke gevaren ingevolge de activiteiten van de Medecontractant, de
noodzakelijke verzekeringsovereenkomsten af te sluiten (en SPICK.BE BVBA inzage te
geven in de polissen en de betalingsbewijzen van deze verzekeringen).
Indien de Medecontractant niet aan deze verplichtingen voldoet, behoudt SPICK.BE BVBA
zich het recht voor de werken te schorsen of te ontbinden, kosten en schade lastens de
Medecontractant.

 

ARTIKEL 9: OPSLAG EN TRANSPORT

Voor de aanvang van de werken dient de Medecontractant ervoor te zorgen dat het
terrein en/of de werf vlot toegankelijk is.
Opslag alsmede transport van de verkochte materialen geschiedt voor rekening en risico
van de Medecontractant.

 

ARTIKEL 10: RISICO’S

Risico gaat over op de Medecontractant zodra de overeenkomst tot stand komt. De
Medecontractant wordt geacht alle kenmerken van de prestaties/het materiaal te
kennen. Eigendomsrechten gaan pas over na volledige betaling van de schuld van de
Medecontractant. De Medecontractant dient steeds al hetgeen te doen om de
eigendomsrechten van SPICK.BE BVBA veilig te stellen (o.a. verzekeringspolissen, alle
mogelijke informatie m.b.t. deze eigendomsrechten overmaken aan wie het behoort.

 

ARTIKEL 11: GEBREKEN

De Medecontractant verliest het recht zich op enige non-conformiteit of gebrek te
beroepen, indien hij SPICK.BE BVBA niet op de hoogte brengt binnen de 24 uur na
levering of uitvoering van werken, of, bij verborgen gebreken, nadat hij deze heeft
ontdekt of behoorde te ontdekken. In geval van tijdige correcte melding, kan SPICK.BE
BVBA naar eigen keuze en inzicht: (1) (een deel van) de dienstenprestaties/zaken
vervangen, of (2) het foutief gedeelte crediteren. In geen geval kan dergelijke situatie
aanleiding geven tot schadevergoeding of verbreking van de bijzondere
overeenkomst. De aansprakelijkheid van SPICK.BE BVBA vervalt volledig wanneer de
Medecontractant zelf of door derden herstellings- of vervangingswerken heeft
uitgevoerd.

 

ARTIKEL 12: VERWERKING AFVALSTOFFEN

Na afvoer van de afvalstoffen is het mogelijk dat deze bij derden worden opgeslagen en
dat het pas na langere tijd duidelijk wordt dat de afvalstoffen niet de door de
Medecontractant voorgestelde kwaliteiten hebben. Deze duurtijd kan SPICK.BE BVBA niet
worden tegengeworpen en staat los van de facturatie van/aan SPICK.BE BVBA. In geval
van kwaliteits- of hoeveelheidsproblemen is SPICK.BE BVBA gerechtigd een meerprijs te
rekenen, dan wel de afvalstoffen terug te bezorgen aan de Medecontractant, kosten ten
laste van deze laatste.

 

ARTIKEL 13: DOCUMENTATIE

Alle documenten en informatie van welke aard ook, die aan de Medecontractant worden
verstrekt tijdens de onderhandelingen, en/of de uitvoering van de bijzondere
overeenkomst, moeten vertrouwelijk behandeld worden, en blijven eigendom van
SPICK.BE BVBA. Op het eerste verzoek van SPICK.BE BVBA moeten bovenvermelde
stukken worden teruggegeven. Deze verplichting overleeft de bijzondere overeenkomst,
minstens totdat de desbetreffende informatie, zonder fout van de Medecontractant,
publiek gekend is.

 

ARTIKEL 14: TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

De rechten van de partijen worden geregeld door de Belgische Wet. In zoverre er zou
geoordeeld worden dat één der bovenstaande clausules nietig is of onuitvoerbaar, zal dit
geen afbreuk doen aan de rechtsgeldigheid van de overige clausules van deze
voorwaarden. Elk geschil n.a.v. de uitvoering of de interpretatie van de overeenkomst
valt onder de bevoegdheid van de Rechtbanken van het Arrondissement WestVlaanderen.

Contact

Ansfred

Chat met ons!